Ansvarsbegrænsningserklæring
Information på denne web-site stilles til rådighed uden nogen form for garanti. Informationer gengivet på denne web-site er kun tænkt som generel information.

Informationerne på web-siten er forsøgt gengivet så præcist og opdateret som muligt, men Dansk Vandsport giver ingen garantier om nøjagtighed, rækkefølge, rettidighed eller fuldstændighed af web-sitens indhold og kan uden varsel standse offentliggørelsen af siten på nettet.

Dansk Vandsport fralægger sig ethvert ansvar for og forbindelse til web-sites, til hvilke denne web-site er forbundet.

Enhver kommentar/oplysning sendt til Dansk Vandsport om denne web-site bliver Dansk Vandsports ejendom og kan benyttes uden begrænsninger. Modtagne kommentarer vil ikke blive behandlet fortroligt.

Dansk Vandsport er ikke ansvarlig for direkte, tilfældige, betydelige, indirekte eller forbundne skader opstået ved adgang til eller brug af indhold fra denne web-site inklusiv virus, uanset nøjagtigheden eller fuldstændigheden af et sådant indhold.

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med nærværende klausul og som ikke kan løses i mindelighed skal afgøres efter dansk ret.